Timpanometrija

Timpanometrija

Timpanometrija je pouzdana metoda za ispitivanje stanja srednjeg uva, pokretljivosti bubne opne i lanca slušnih koščica. Koristi se ton od 226 Hz koji se emituje u spoljašnji slušni hodnik ispitanika. Jedan deo zvuka se reflektuje od bubne opne i na osnovu njega se meri komplijansa srednjeg uva i formira grafički prikaz – timpanogram. Timpanometrija nije metoda ispitivanja sluha, a svoj puni značaj ima kada se tumači zajedno sa tonalnom liminarnom audiometrijom. Vrlo jasno timpanometrijom se pravi razlika izmedju konduktivne i senzorineuralne nagluvosti i dijagnostikuje hronični sekretorni otitis. Prilikom izvođenja važno je da deca miruju. Još jedan važan preduslov je uredan nalaz u spoljašnjem slušnom hodniku. Prisustvo bilo kakvog sadržaja kompromituje nalaz timpanometrije.

Timpanometrijsko ispitivanje je važan deo ispitivanja u procesu dijagnostike otoskleroze, tumora piontocerebelarnog ugla i oštećenja ličnog živca. Prisustvo ili odsustvo tzv. akustičkog refleksa diferencira dijagnozu otoskleroze i timpanoskleroze. U postoperartivnom praćenju oporavka lezija nervusa facialisa bitan je pokazatelj.

Timpanometrijom se pouzdano testira funkcija Eustahijeve tube. Preoperativnim ispitivanjem njene funkcije kod pacijenata sa hroničnim zapaljenskim procesima srednjeg uva dobija se podatak važan za procenu operativnog lečenja.