ENDOVIDEOSTROBOSKOPIJA

ENDOVIDEOSTROBOSKOPIJA

Pregled stroboskopskim svetlom danas predstavlja standard fonijatrijskog pregleda. Endovideostroboskopija predstavlja primenu savremenih tehnologija u kliničkom pregledu kod pacijenata sa promuklošću, jer u odnosu na klasični otorinolaringološki pregled omogućava bolju vizuelizaciju glasnica uz pomoć kamere. Sam pregled je bezbolan i ne zahteva anesteziju, niti bilo kakvu pripremu pacijenta.

Stroboskopskim svetlom omogućava se pravovremeno postavljanje dijagnoze i otpočinjanje terapije, te sprečava nastanak težih poremećaja glasa.

Ovaj pregled obavlja otorinolaringolog, subspecijalista fonijatar. Stroboskopski pregled izvodi se uz pomoć kamere, stroboskopskog svetla, rigidnog teleskopa i mikrofona. Upotreba kamere omogućava uočavanje diskretnih promena koje se klasičnim pregledom glasnica ne mogu videti. Veoma često pacijente sa promuklošču kod lekara dovodi strah od karcinoma, pa je adekvatna vizuelna prezentacija presudna.

Takođe, povezivanje stroboskopa sa kamerom i kompjuterom omogućava pamćenje snimaka glasnica. Na ovaj način stvara se fotodokumentacija za svakog pacijenta koja je važna zbog planiranja lečenja, uključivanja pacijenta i logopeda u proces lečenja i, što je najvažnije, poređenja snimaka pri svakom pregledu u cilju praćenja i procene efekata lečenja.