Dijagnostičke <b>procedure</b>

Dijagnostičke procedure

Naši specijalisti na osnovu fizikalnog pregleda i anamneze utrvđuju stanje pacijenta, kao i koje metode ispitivanja i lečenja treba primeniti.

Fleksibilna laringoskopija

Fleksibilna laringoskopija ili fiberoptička nazofaringolaringoskopija pruža detaljan uvid u strukture grkljana i njihovu pokretljivost. Nakon primene lokalne anestezije sluznice nosa sonda sa fiberopt... Saznajte više →

Audiometrija

Metoda kojom se ispituje sluh i utvrđuje eventualno oštećenje sluha naziva se audiometrija. Neinvazivna, traje izmeđju 20 i 25 min i spada u grupu subjektivnih načina ispitivanja sluha, jer u n... Saznajte više →

Timpanometrija

Timpanometrija je pouzdana metoda za ispitivanje stanja srednjeg uva, pokretljivosti bubne opne i lanca slušnih koščica. Koristi se ton od 226 Hz koji se emituje u spoljašnji slu&... Saznajte više →

Kalorijski test

Za ispitivanje funkcije čula za ravnotežu koristi se kalorijski test. Čulo za ravnotežu se stimuliše vodom određene temperature (30C ili 44C) nakon čeka se posmatra odgovor centra za ravnotežu.... Saznajte više →

Spirometrija

Spirometrija ("merenje daha") je glavni i osnovni test u pulmologiji kojim se započinje ispitivanje disajne funkcija pluća. Uvek treba prvo uraditi spirometriju, a onda i sve ostale analize. Na osnovu... Saznajte više →

Bronhodilatatorni test

Bronhodilatatorni test se izvodi kod osoba kod kojih se klinički ili ispitivanjem plućne funkcije (spirometrijski) utvrdi postojanje bronhoopstrukcije, a u cilju utvrđivanja reverzibilnosti opstruktiv... Saznajte više →

Prick kožni testovi na inhalacione alergene

Prick kožni testovi na inhalacione alergene koriste se u dijagnostici alergijskih reakcija na inhalacione alergene tj. alergene iz vazduha kod pacijenata koji imaju simptome alergijskih bolesti (alerg... Saznajte više →

Rinoprovokacioni test

Alergen specifični rinoprovokacioni test jedan je od osnovnih testova u postavljanju dijagnoze alergijskog rinitisa. Test je jednostavan i bezbedan i u osnovi reprodukuje alergijsku reakciju u nosu na... Saznajte više →

Slit

Alergen specifična imunoterapija je jedini vid lečenja koji deluje na sam uzrok alergijske bolesti. Njen cilj je da se poboljša kvalitet života pacijenata postizanjem značajnog smanjenja odnosn... Saznajte više →

Rigidna endoskopija nosa i epifarinksa

Rigidna endoskopija nosa i epifarinksa se takođe izvodi u ambulantnim uslovima lokalne anestezije. Kao i fleksibilnom i rigidnom endoskopijom se na osnovu direktnih i indirektnih znakova dobija uvid u... Saznajte više →

ENDOVIDEOSTROBOSKOPIJA

Pregled stroboskopskim svetlom danas predstavlja standard fonijatrijskog pregleda. Endovideostroboskopija predstavlja primenu savremenih tehnologija u kliničkom pregledu kod pacijenata sa promuklo&sca... Saznajte više →