Audiometrija

Audiometrija

Metoda kojom se ispituje sluh i utvrđuje eventualno oštećenje sluha naziva se audiometrija. Neinvazivna, traje izmeđju 20 i 25 min i spada u grupu subjektivnih načina ispitivanja sluha, jer u njoj aktivno učestvuje pacijent. Primenjuje se kod odraslih pacijenta i dece starije od 5 godina pa i mlađe, ukoliko dete sarađuje. Rezultat se prikazuje na krivulji u koordinatnom sistemu koja se naziva audiogram. Na horizontalnoj osi se prikazuju frekvence, a na vertikalnoj jačina zvuka. U osnovi postoje dva tipa audiometrije: tonalna i govorna. Tonalnom liminarnom audiometrijom se ispituje prag čujnosti pomoću čistih tonova u rasponu od 125Hz i 8000 Hz. Kada se ispituje sluh iznad granica čujnosti govorimo o supraliminarnoj tonalnoj audiometriji. Govorna audiometrija koristi unapred pripremljene reči sa tačno određenim brojem samoglasnika i suglasnika koje su poznate ispitaniku kome je već dijagnostikovano oštećenje sluha. Ispitanik ponavlja reči koje čuje na osnovu kojih se formira govorni diagram. Metoda ima svoju primenu kod određivanja slušnih aparata.