Ass dr Jelena Vuković

Ass dr Jelena Vuković

Ass dr Jelena Vuković pneumoftiziolog/pulmolog zaposlena je u Klinici za pulmologiju VMA na mestu kliničkog lekara.

Rođena je u Čačku gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 8.68.

Specijalistički ispit iz pneumoftiziologije i subspecijalizaciju iz pulmologije završila je u Vojnomedicinskoj akademiji sa odličnim ocenama.

Priprema odbranu doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu VMA, Univetzitet odbrane, gde je angažovana kao asistent u  nastavi.

Autor je i koautor brojnih stručnih radova. Učestovovala je na mnogim domaćim i međunanordnim kongresima i stručnim skupovima gde je predstavljala svoj rad.